Cuộc thi Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2011

Từ năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đổi tên Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” thành Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” nhằm mục đích mở rộng đối tượng tham gia cho các giảng viên trẻ của các trường đại học, học viện trong cả nước. Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên được tổ chức hàng năm, còn Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ sẽ được tổ chức 2 năm 1 lần vào các năm chẵn, bắt đầu từ năm 2012.

Các cơ quan đồng tổ chức giải thưởng gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam – VIFOTEC), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực của giải thưởng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, trường đại học và học viện (sau đây gọi tắt là đơn vị) triển khai công tác xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2011 dành cho sinh viên như sau:

I. PHÂN NHÓM NGÀNH CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” được sắp xếp để xét thưởng theo 14 nhóm ngành:

 1. Khoa học Tự nhiên 1 (TN1): Toán học, vật lý, cơ học.
 2. Khoa học Tự nhiên 2 (TN2): Hóa học, sinh học và các khoa học trái đất.
 3. Khoa học Kỹ thuật 1 (KT1): Điện, điện tử, cơ khí, luyện kim, kỹ thuật nhiệt, công nghệ vật liệu, tự động hóa, các quá trình công nghệ.
 4. Khoa học Kỹ thuật 2 (KT2): Xây dựng, kiến trúc, mỏ, địa chất, giao thông, thuỷ lợi.
 5. Khoa học Kỹ thuật 3 (KT3): Máy tính (khoa học máy tính, truyền thông và mạng máy tính, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin) và công nghệ thông tin.
 6. Khoa học Kỹ thuật 4 (KT4): Công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm.
 7. Kinh doanh và quản lý 1 (KD1): Tài chính – ngân hàng – bảo hiểm.
 8. Kinh doanh và quản lý 2 (KD2):  Kinh doanh, kế toán – kiểm toán, quản trị – quản lý.
 9. Khoa học Xã hội 1 (XH1): Ngôn ngữ, văn học, khoa học chính trị, triết học, luật học.
 10. Khoa học Xã hội 2 (XH2): Kinh tế học, xã hội học và nhân học, báo chí, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, an ninh và trật tự xã hội, quân sự.
 11. Khoa học Xã hội 3 (XH3): Khách sạn, du lịch, kinh tế gia đình và dịch vụ cá nhân, dịch vụ xã hội, dịch vụ vận tải (khai thác vận tải, kinh tế vận tải, khoa học hàng hải).
  1. Khoa học Giáo dục (GD): giáo dục học; quản lý giáo dục; phương pháp giảng dạy các môn học; nội dung, chương trình các môn học, thiết bị dạy học; tâm lý giáo dục.
  2. Khoa học Nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp (NLN)
  3. Khoa học Y – Dược (YD)

 

II.   ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH

Công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” được đánh giá theo 04 tiêu chí với thang điểm tối đa như sau:

 1. 1.     Mục tiêu, phương pháp nghiên cứu:                                           30 điểm
 2. 2.     Nội dung khoa học:                                                                   40 điểm
 3. 3.     Hiệu quả kinh tế, xã hội, giáo dục, an ninh, quốc phòng… :        20 điểm
 4. 4.     Cách trình bày công trình (bố cục, diễn đạt, sơ đồ, hình vẽ,…): 10 điểm

     Tổng cộng điểm đánh giá một công trình theo 04 tiêu chí trên tối đa là 100 điểm. Các công trình vi phạm các quy định trong thể lệ dự thi sẽ bị trừ điểm đánh giá tuỳ theo mức độ vi phạm.

 

III.  QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ XÉT GIẢI 

3.1. Những quy định chung:

 • Mỗi công trình nghiên cứu khoa học do một hay nhiều sinh viên thực hiện, nhưng tổng số sinh viên tham gia thực hiện một công trình không quá 05 người, đồng thời phải xác định và ghi rõ họ tên sinh viên chịu trách nhiệm chính.
 • Công trình gửi tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” phải đảm bảo yêu cầu là chưa gửi tham gia bất kỳ một giải thưởng cấp quốc gia nào tại thời điểm nộp hồ sơ và được lựa chọn trong các công trình đạt giải cấp cơ sở.
 • Số công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên gửi tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” của mỗi đơn vị được tính theo quy mô đào tạo với tỷ lệ 3000 sinh viên đại học chính quy được gửi 01 công trình.

Riêng đối với các trường đại học, học viện có đào tạo sinh viên theo chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao; và các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng năm 2010 thì cứ 2000 sinh viên đại học chính quy được gửi 01 công trình. Ngoài ra, đối với các đơn vị có công trình đạt giải nhất cấp Bộ năm 2010: với mỗi công trình đạt giải nhất, đơn vị đó sẽ được gửi thêm 01 công trình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ gửi công văn quy định số công trình được tham gia xét giải đối với từng đơn vị. (Ban Chỉ đạo xét tặng giải thưởng của Bộ chỉ đánh giá và xét thưởng đúng số công trình mà Bộ đã quy định).

 •  Để nâng cao chất lượng công trình đạt giải nhất, sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện công trình có điểm đánh giá ở vòng 1 đạt từ 85 điểm trở lên sẽ phải trình bày báo cáo tại các hội đồng xét chọn giải nhất (chi phí đi lại và ăn ở cho sinh viên do đơn vị thanh toán theo quy định hiện hành). Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ gửi công văn thông báo đến đơn vị sau khi có kết quả đánh giá công trình.
 • Mỗi công trình gửi tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” nộp 02 bản toàn văn và 10 bản tóm tắt (dài không quá 15 trang khổ A4) theo đúng quy định về hồ sơ tham dự giải thưởng (gửi kèm theo) cùng với các ý kiến nhận xét, đánh giá của các cơ sở đã áp dụng kết quả nghiên cứu (nếu có); công bố khoa học của sinh viên về đề tài (nếu có).

Công trình nếu viết bằng tiếng nước ngoài hoặc bằng tiếng dân tộc ít người thì nhất thiết phải có 02 bản toàn văn và 10 bản tóm tắt dịch ra Tiếng Việt.

 • Thời hạn nộp công trình: Trước ngày 15 tháng 8 năm 2011.

Ngoài phong bì ghi rõ: Công trình tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2011.

 • Địa chỉ liên hệ và gửi tham gia xét giải (qua bưu điện và email):

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Bộ Giáo dục và Đào tạo

49 Đại Cồ Việt, Hà Nội (Phòng 304 – Nhà C)

              Điện thoại: 04-38680134

Email:  vukhcn@moet.gov.vn;  tvha_moet@yahoo.com

3.2. Đánh giá và xét giải ở đơn vị

 • Các đơn vị hướng dẫn các khoa triển khai đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên theo quy định chung của Bộ và phân loại công trình theo 14 nhóm ngành; thành lập hội đồng khoa học cấp khoa để đánh giá, nhận xét và cho điểm từng công trình (theo các nội dung đánh giá công trình nói trên). Căn cứ kết quả họp hội đồng, các khoa xét chọn các công trình gửi tham gia xét giải thưởng cấp trường/ học viện.
 • Các đơn vị thành lập hội đồng khoa học để đánh giá, nhận xét và cho điểm các công trình tham gia xét giải thưởng cấp trường/ học viện; yêu cầu sinh viên  trình bày báo cáo tại Hội đồng; sau đó xét chọn các công trình gửi tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” (theo số lượng công trình quy định của Bộ).
 • Các đơn vị gửi công văn và các công trình tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” (có mẫu công văn đính kèm) đến Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo đường bưu điện và thư điện tử).

     Ghi chú: Công trình không thực hiện đúng các quy định tuyển chọn ở đơn vị hoặc gửi  sau ngày 15 tháng 8 năm 2011 (căn cứ dấu bưu điện) đều không có giá trị tham gia xét giải.

3.2. Đánh giá và xét giải ở Bộ

Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập các hội đồng để đánh giá các công trình tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” theo 2 vòng sau:

Vòng 1: thành lập các hội đồng thuộc các nhóm ngành để nhận xét, đánh giá công trình; mỗi công trình mời 01 chuyên gia nhận xét phản biện tại hội đồng. Điểm đánh giá công trình sẽ là điểm đánh giá trung bình của tất cả thành viên hội đồng.

Điều kiện để một công trình được xem xét xếp giải nhì, ba và khuyến khích phải có điểm đánh giá ở vòng 1 tối thiểu lần lượt là 85; 80 và 70 điểm.

Vòng 2: mỗi nhóm ngành thành lập một hội đồng xét chọn giải nhất để nhận xét, đánh giá các công trình có điểm đánh giá ở vòng 1 đạt từ 85 điểm trở lên; yêu cầu sinh viên chịu trách nhiệm chính trình bày báo cáo tại hội đồng.

Ban Chỉ đạo của Bộ sẽ họp và thông qua kết quả xếp giải các công trình theo từng nhóm ngành và trình Bộ trưởng ký quyết định khen thưởng.

 

IV.   KHEN THƯỞNG

4.1. Khen thưởng cá nhân

a) Số lượng giải thưởng

Mỗi nhóm ngành xét chọn 01 giải nhất, 04 giải nhì và 10 giải ba. Đối với nhóm ngành có số công trình từ 30 công trình trở lên, số lượng giải thưởng sẽ do Ban Chỉ đạo xét tặng giải thưởng của Bộ quyết định.

b) Chính sách ưu tiên:

Công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên là người dân tộc ít người thuộc diện ưu tiên tuyển sinh đại học được cộng thêm 05 điểm vào kết quả cuối cùng.

(Đối với các công trình do hai sinh viên trở lên thực hiện, nếu có một sinh viên không thuộc diện ưu tiên nói trên thì công trình đó không được cộng điểm).

c) Khen thưởng:

 • Sinh viên thực hiện các công trình đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích và giảng viên hướng dẫn sinh viên có công trình đạt giải nhất được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện công trình đạt giải nhất nếu đủ điều kiện về điểm trung bình chung học tập toàn khóa (đạt từ 7,5 trở lên) và trình độ ngoại ngữ sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét cấp học bổng đi học sau đại học tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước. Nếu chưa phải là sinh viên năm cuối thì sinh viên đó được bảo lưu kết quả (tối đa là 01 năm) để xét cấp học bổng đi học sau đại học ở nước ngoài theo điều kiện trên.

(Đối với các công trình do hai sinh viên trở lên thực hiện, Bộ chỉ xét đối tượng khen thưởng là sinh viên chịu trách nhiệm chính và đã được xác nhận trong hồ sơ của công trình  để cấp học bổng đi học nước ngoài).

4.2.  Khen thưởng đơn vị

Năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xét khen thưởng một số đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2010-2011. Đề nghị các đơn vị báo cáo về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp trường, học viện theo mẫu công văn đính kèm (phần 1) để làm căn cứ xét khen thưởng đơn vị.

Kết quả được công bố trong lễ trao Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2011 dành cho sinh viên được tổ chức vào đầu tháng 01 năm 2012.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, trường đại học, học viện triển khai công tác tổ chức xét tặng giải thưởng tại đơn vị; tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên tại đơn vị và hướng dẫn sinh viên thực hiện đầy đủ các quy định về tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2011.

Explore posts in the same categories: Thông tin Khoa học Pháp lý, Đề tài hướng dẫn

One Comment trên “Cuộc thi Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2011”

 1. Hiến Says:

  bạn có biết tiền thưởng như thế nào không? năm nay có bao nhiêu đề tài tham gia, riêng lĩnh vực YD có bao nhiêu công trình?


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: