Archive for Tháng Mười 2011

Kết quả công tác năm 2011 – THQuang

Tháng Mười 12, 2011

1. VỀ NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

1.1. Các nhiệm vụ khoa học thuộc Viện

– Tham gia đề tài cấp Nhà nước: “Thể chế xã hội trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta hiện nay”, viết chuyên đề, tham gia viết Báo cáo tổng hợp, đề tài đã được nghiệm thu tháng 1/2011 với kết quả Xuất sắc.

– Tham gia Dự án điều tra cơ bản “Thực trạng tổ chức và hoạt động các cơ quan tư pháp, các tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực tư pháp phục vụ việc xây dựng chiến lược phát triển và quy hoạch tổng thể ngành Tư pháp đến năm 2020”: tham gia Báo cáo tổng hợp. Dự án đã nghiệm thu vào tháng 8/2011 đạt loại Xuất sắc.

– Viết chuyên đề cho đề tài NCKH cấp Bộ năm 2010: “Lồng ghép yêu cầu phát triển bền vững trong các dự án đầu tư”: đã viết xong chuyên đề 2.

– Thư ký đề tài NCKH cấp Bộ 2010: “Thực trạng và phương hướng hoàn thiện các quyền hiến định của công dân tham gia quản lý nhà nước trong Hiến pháp 1992 (sửa đổi 2001)”: hiện đang hoàn thiện Báo cáo phúc trình, đã quyết toán xong toàn bộ kinh phí được cấp của đề tài.

– Thư ký nội dung Dự án điều tra cơ bản 2011 “Về thực trạng thi hành Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”. Trong thời gian vừa qua, Dự án đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị (xây dựng Kế hoạch, xây dựng Phiếu điều tra, nghiên cứu tại chỗ,…); tham gia làm thư ký cho 2 đoàn khảo sát tại 02 tỉnh Hà Nam và Vĩnh Phúc (hiện đang hoàn thiện Báo cáo nội dung kết quả khảo sát của tỉnh Hà Nam và quyết toán kinh phí của đoàn Vĩnh Phúc).

– Thư ký Hội thảo khoa học cấp Bộ 2011: “Những giải pháp pháp lý nâng cao chất lượng hoạt động phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật của Nhà nước”: hoàn thành xong hoạt động nghiên cứu tổng quan, thu một số tham luận và dự kiến tổ chức Hội thảo trong tháng 11/2011.

– Tham gia Đề án cấp Bộ 2011: “Đánh giá tác động chế định RIA trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008”: tham gia các hoạt động tổ chức triển khai đề án, thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn của đề án.

– Tham gia đề tài NCKH cấp Bộ 2011: “Mô hình tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp 1946 – những giá trị lịch sử và đương đại”: viết chuyên đề mô hình cơ quan lập pháp trong Hiến pháp 1946.

Tổ chức đợt tập huấn về Kỹ năng xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo về môi trường cho cán bộ tư pháp tại tỉnh Thanh Hóa (tháng 11/2010); Tham gia 02 Nhiệm vụ môi trường: “Tập huấn tăng cường năng lực tham gia xây dựng pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của cán bộ ngành tư pháp” và “Lồng ghép các yêu cầu xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tư pháp đảm bảo phát triển bền vững trong các chiến lược, quy hoạch” tiến hành tại tỉnh Đồng Nai (tháng 8/2011).

– Xây dựng Thuyết minh của đề xuất Nhiệm vụ môi trường năm 2012 (Khảo sát thực trạng tổ chức thi hành pháp luật bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam); tham gia xây dựng đề xuất các nhiệm vụ khoa học cho năm 2012.

– Tham gia viết bài cho Trang thông tin điện tử của Viện, Bộ (6 bài).

– Tham gia thẩm định, góp ý các văn bản do lãnh đạo giao (10 văn bản). (more…)

Same-Sex Marriage in the Netherlands

Tháng Mười 6, 2011

Registered Partnership

On January 1, 1998 registered partnerships (Dutch: geregistreerd partnerschap) were introduced in law in the Netherlands. These were meant for same-sex couples as an alternative to marriage, though they can also be entered into by opposite-sex couples, and in fact about one third of the registered partnerships between 1998 and 2001 were of opposite-sex couples. For the law, registered partnerships and marriage convey the same rights and duties, especially after some laws were changed to remedy inequalities with respect to inheritance and some other issues. (more…)

Từ khoá “Trương Hồng Quang” – Thư viện ĐH Luật Hà Nội

Tháng Mười 5, 2011
STT Chọn Thông tin ấn phẩm
1 Bồi thường thiệt hại đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả và nhãn hiệu hàng hoá theo pháp luật Nhật Bản và thực tiễn áp dụng / Lê Thị Hoàng Thanh, Trương Hồng Quang // Tạp chí Nhà nước và pháp luật. Viện Nhà nước và pháp luật, Số 6/2011, tr. 19 – 28, 33
2 Các nguyên lý cơ bản của chế định trách nhiệm sản phẩm tại Hoa Kỳ và một số quốc gia trên thế giới / Lê Hồng Hạnh, Trương Hồng Quang // Tạp chí Nhà nước và pháp luật. Viện nhà nước và pháp luật, Số 2/2010, tr. 35 – 42
3 Cơ quan quản lý cạnh tranh ở Việt Nam: những bất cập và phương hướng hoán thiện / Trương Hồng Quang // Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 6/2011, tr. 47 – 54
4 Hoàn thiện pháp luật đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam hiện nay / Trần Thị Quang Hồng, Trương Hồng Quang // Tạp chí Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6/2011, tr. 17 – 27
5 Kinh nghiệm xây dựng pháp luật về trách nhiệm sản phẩm của một số nước ASEAN / Trần Thị Quang Hồng, Trương Hồng Quang // Tạp chí Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 7/2010, tr. 46 – 54, 76
6 Một số vấn đề chung về chế định trách nhiệm sản phẩm và vai trò của chế định này dưới góc độ bảo vệ người tiêu dùng / Trần Thị Quang Hồng, Trương Hồng Quang // Tạp chí Nhà nước và pháp luật. Viện Nhà nước và pháp luật. Số 12/2010, tr. 25 – 34
7 Một số vấn đề về hành vi quảng cáo so sánh theo pháp luật Việt Nam / Trương Hồng Quang // Nhà nước và pháp luật. Viện nhà nước và pháp luật. Số8(268)/2010, tr.42 – 58
8 Một số vấn đề về quyền được chết đôí với quá trình xây dựng luật an tử ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường / Trương Hồng Quang; Người hướng dẫn: Vũ Thị Hồng Yến . – Hà Nội, 2007 . – 49 tr. ; 28 cm

  • Thông tin xếp giá: DSVDKH 000106
9 Nghiên cứu xây dựng một số nội dung cơ bản của Luật an tử / Trương Hồng Quang // Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 19/2010, tr. 52 – 57, 62
10 Pháp luật điều chỉnh hành vi quảng cáo so sánh của liên minh Châu Âu và Việt Nam – Nghiên cứu dưới góc độ so sánh luật : Khoá luận tốt nghiệp / Trương Hồng Quang; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Viết Tý . – H., 2009 . – 59 tr. ; 28 cm

  • Thông tin xếp giá: DSVLA 003054
11 Pháp luật trách nhiệm sản phẩm của Canada / Trương Hồng Quang // Tạp chí Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội. Số 7/2011, tr. 70 – 76
12 Sinh viên luật với cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học – thực trạng và giải pháp / Trương Hồng Quang // Tạp chí Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 7/2010, tr. 66 – 75

PHÁP LUẬT ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ, THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Tháng Mười 5, 2011

Trong kinh tế thị trường, hoạt động định giá và thẩm định giá tài sản là những hoạt động khách quan, quan trọng. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên tham gia quan hệ tài sản, của tổ chức, cá nhân kinh doanh, của người tiêu dùng, bảo đảm trật tự xã hội và lợi ích công cộng, các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động định giá, thẩm định giá luôn được pháp luật điều chỉnh. Để trang bị những kiến thức cơ bản nhất về pháp luật áp dụng trong hoạt động định giá, thẩm định giá tài sản, chúng tôi viết chuyên đề này nhằm cung cấp cho người học những vấn đề lý luận pháp lý cũng như các quy định hiện hành về tài sản, các quyền tài sản; những nội dung cơ bản về pháp luật giá, thẩm định giá; pháp luật về doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp thẩm định giá nói riêng, thẩm định viên về giá. Chuyên đề này còn cung cấp cho người học những kiến thức pháp lý cơ bản về tài sản định giá, thẩm định giá; trình tự, thủ tục của hoạt động thẩm định giá, định giá và một số nội dung của pháp luật thuế. (more…)