Lý lịch khoa học đến hết tháng 12/2012

Đề tài nghiên cứu, Dự án, Hội thảo đã tham gia

2007               Đề tài: “Một số vấn đề về Quyền được chết đối với quá trình xây dựng Luật An tử ở Việt Nam hiện nay” (Tác giả)

2008            Đề tài: “Pháp luật điều chỉnh hành vi Quảng cáo so sánh của Liên minh Châu Âu và Việt Nam: Nghiên cứu dưới góc độ so sánh luật” (Tác giả)

2009            Đề tài: “Xây dựng mô hình cơ quan cạnh tranh mới tại Việt Nam hiện nay” (Tác giả)

2009               Đề tài: “Nghiên cứu so sánh pháp luật bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ của một số nước trên thế giới và việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam” (viết Báo cáo phúc trình)

2009               Tham luận: “Sinh viên Luật với cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Thực trạng và Giải pháp”, Hội thảo Phong cách học của Sinh viên Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 5/2009.

2009            Đề tài: “Nhận diện trường phái Kinh tế học pháp luật” (Viết Báo cáo phúc trình)

2009             Dự án điều tra cơ bản “Thực trạng tổ chức, hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án                   hình sự” (tham gia khảo sát)

2010               Đề tài: “Trách nhiệm sản phẩm của doanh nghiệp – công cụ pháp lý bảo vệ Người tiêu dùng” (viết chuyên đề, Báo cáo phúc trình)

2010               Dự án điều tra cơ bản “Thực trạng nuôi con nuôi” (tham gia khảo sát)

2010               Dự án “Tăng cường nhận thức pháp luật, xây dựng Hương ước tại Việt Nam” (tham gia giảng dạy tại Phù Luông, Bá Thước, Thanh Hóa)

2010               Đề tài cấp Nhà nước: “Thể chế xã hội trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta hiện nay” (viết chuyên đề, Báo cáo kết quả tổng hợp)

2010               Đề tài cấp Bộ: “Xây dựng và hoàn thiện pháp luật đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong các dự án đầu tư” (viết chuyên đề, xây dựng Báo cáo phúc trình)

2010               Đề tài cấp Bộ: “Thực tiễn và phương hướng hoàn thiện quyền hiến định của công dân trong Hiến pháp 1992 (sửa đổ 2001) về tham gia quản lý nhà nước” (Thư ký)

2011               Tham luận: “Chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa hoạt động công chứng và mức độ thể chế hóa chủ trương này trong Luật Công chứng”, Hội thảo cấp Bộ: Xã hội hóa hoạt động công chứng sau 5 năm triển khai Luật Công chứng, Hà Nội, tháng 11/2011

2011               Tham luận: “Hiệu quả phản biện xã hội của một số chủ thể thông qua một số trường hợp cụ thể tại Việt Nam”, Hội thảo cấp Bộ: Những giải pháp pháp lý cơ bản của việc đảm bảo và nâng cao hiệu quả hoạt động phản biện xã hội chính sách và pháp luật của Nhà nước, Hà Nội, tháng 12/2011 (Thư ký).

2011               Dự án điều tra cơ bản “Thực trạng thi hành Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn” (Thư ký)

2012               Đề tài cấp Bộ “Phân công quyền lực giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương tại Việt Nam hiện nay – Lịch sử, Lý luận và Thực tiễn” (Thư ký)

2012               Hội thảo cơ sở “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ Viện Khoa học Pháp lý” (Chủ nhiệm)

2013               Đề tài cấp cơ sở “Các vấn đề pháp lý về cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam hiện nay” (Chủ nhiệm)

Tạp chí chuyên ngành

2009               Bàn về Quyền được chết và vấn đề Luật An tử ở Việt Nam, Tạp chí Nhà nước & Pháp                     luật (Viện Nhà nước và Pháp luật), số 06/2009 (tác giả)

2010               Các nguyên lý của chế định trách nhiệm sản phẩm tại Hoa Kỳ và một số quốc gia trên thế giới, Tạp chí Nhà nước & Pháp luật (Viện Nhà nước và Pháp luật), số 01/2010 (đồng tác giả)

2010               Chế định trách nhiệm sản phẩm của một số quốc gia Asean, Tạp chí Luật học (Đại học Luật Hà Nội), số tháng 07/2010 (đồng tác giả)

2010             Sinh viên Luật với Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Thực trạng và giải pháp,           Tạp chí Luật học (Đại học Luật Hà Nội), 07/2010 (tác giả)

2010             Một số vấn đề về hành vi quảng cáo so sánh theo pháp luật Việt Nam hiện nay, Tạp                       chí Nhà nước và Pháp luật (Viện Nhà nước và Pháp luật), 08/2010 (tác giả)

2010             Nghiên cứu xây dựng một số nội dung cơ bản của Luật An tử, Tạp chí Nghiên cứu Lập                    pháp (Văn phòng Quốc hội), số 19, 10/2010 (tác giả)

2010               Một số vấn đề chung về chế định Trách nhiệm sản phẩm và vai trò của chế định này dưới góc độ bảo vệ Người tiêu dùng, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (Viện Nhà nước và Pháp luật), số 12/2010 (đồng tác giả)

2011            Cơ quan quản lý cạnh tranh ở Việt Nam: Những bất cập và phương hướng hoàn thiện, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (Văn phòng Quốc hội), số 6, 3/2011 (tác giả)

2011            Bồi thường thiệt hại đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả và nhãn hiệu hàng hoá theo pháp luật Nhật Bản và thực tiễn áp dụng, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 6/2011 (đồng tác giả).

2011            Hoàn thiện pháp luật đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Luật học (ĐH Luật Hà Nội), 6/2011 (đồng tác giả)

2011            Pháp luật trách nhiệm sản phẩm của Canada, Tạp chí Luật học (ĐH Luật Hà Nội), 7/2011 (tác giả)

2011            Pháp luật Việt Nam về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Tạp chí Luật học (ĐH Luật Hà Nội), 9/2011 (đồng tác giả)

2011            Phương hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (Văn phòng Quốc hội), số 19, tháng 10/2011 (tác giả)

2012            Trường phái Kinh tế học Pháp luật và khả năng áp dụng tại Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (Văn phòng Quốc hội), số 5, tháng 3/2012 (đồng tác giả)

2012            Nhận thức về người đồng tính và quyền của người đồng tính, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (Viện Nhà nước và Pháp luật), số tháng 3/2012 (tác giả)

2012            Pháp luật một số quốc gia trên thế giới về quyền của người đồng tính, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (Viện Nhà nước và Pháp luật), số tháng 7/2012 (tác giả)

2012            Đánh giá tác động môi trường trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số 15, tháng 8/2012 (tác giả)

2012            Bảo vệ môi trường trong các làng nghề: Những bất cập trong thực thi pháp luật, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số 21, tháng 11/2012 (tác giả)

2012            Vấn đề trưng cầu ý dân trong bối cảnh sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Tạp chí Luật học (Đại học Luật Hà Nội), số tháng 8/2012 (tác giả)

2012            Những vấn đề cơ bản về quyền phúc quyết, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (Viện Nhà nước và Pháp luật), số tháng 10/2012 (tác giả)

2012            Cơ sở lý luận về quyền của người đồng tính, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (Văn phòng Quốc hội), số 24, tháng 12/2012 (tác giả)

2012               Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam, Tạp chí Luật học (ĐH Luật Hà Nội), số tháng 12/2012 (tác giả).

 

Sách chuyên khảo, sách tham khảo

2009               Sức nước ngàn năm (tập thể tác giả), Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội, 9/2009

2011            Tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997, sửa đổi, bổ sung năm 2001, 2010, Sách tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, tháng 3/2011 (đồng tác giả)

2011            Tìm hiểu Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sách tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, tháng 9/2011 (đồng tác giả)

2012            Những vấn đề lý luận và thực tiễn về các quyền mới xuất hiện trong quá trình phát triển, Sách chuyên khảo, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, tháng 5/2012 (tập thể tác giả)

2012               Về Trường phái Kinh tế học Pháp luật, Sách chuyên khảo, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, tháng 7/2012 (tập thể tác giả)

2012            Hỏi đáp Luật Nuôi con nuôi năm 2010, Sách tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, tháng 6/2012 (đồng tác giả)

2012            Hỏi đáp Luật Trọng tài thương mại năm 2010, Sách tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, tháng 6/2012 (đồng tác giả)

2012            Hỏi đáp Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010, Sách tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, tháng 9/2012 (tác giả)

2012            Hỏi đáp Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Sách tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, tháng 11/2012 (đồng tác giả)

2012            Hỏi đáp Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, Sách tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, tháng 11/2012 (đồng tác giả)

Advertisements
Explore posts in the same categories: Thông tin Khoa học Pháp lý

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: