Archive for Tháng Năm 2014

Cờ sáu sắc tung bay!

Tháng Năm 7, 2014

Cờ sáu sắc tung bay!

Advertisements

Đôi dòng

Tháng Năm 7, 2014

“Trên thực tế, một vài tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp đơn thuần có xu hướng “chính trị hóa”, gắn thêm tính chất chính trị, chính trị – xã hội để có thể trở thành thành tố của hệ thống chính trị, mặc dù, về bản chất, các tổ chức đó thuộc về xã hội dân sự, chỉ phục vụ mục đích dân sinh và dựa trên các liên kết không mang tính chính trị, không liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến thực hiện quyền lực chính trị. Chính điều này là một nguyên nhân dẫn đến sự nhìn nhận không thiện cảm, e ngại, kiêng kỵ đối với xã hội dân sự –  một trong 3 trụ cột phát triển của xã hội dân chủ hiện đại cùng với kinh tế thị trường và Nhà nước pháp quyền. Cho đến nay, các nghiên cứu lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự trong điều kiện Việt Nam vẫn bị coi là vấn đề mang tính nhạy cảm, chưa được thừa nhận như những luận cứ về một xu hướng khách quan tất yếu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.”