Archive for the ‘Luật Lao động’ category

Dịch pháp luật đình công của Campuchia

Tháng Mười Một 29, 2010
Chương XIII

ĐÌNH CÔNG – ĐÓNG CỬA

Phần 1
Những quy định chung

Điều 318:

Đình công là việc một nhóm người lao động tiến hành tại một cơ sở lao động với mục đích được đáp ứng một yêu cầu nào đó từ người sử dụng lao động, được xem như là một điều kiện để làm việc trở lại.

Đóng cửa là việc đóng một phần hoặc toàn bộ một doanh nghiệp hoặc cơ sở lao động của người sử dụng lao động trong một vụ tranh chấp lao động.
Điều 319:

Quyền đình công và đóng cửa được đảm bảo thực hiện. Chúng có thể được thực hiện bởi một trong các bên tranh chấp trong trường hợp không đồng ý với quyết định của trọng tài. (more…)